תנאי השתתפות במכירה

חברת ארט קולקט (להלן: "בית המכירות") מקיימת מכירות פומביות בהן בית המכירות משמש כנציג ו/או שלוח מטעם מוכרי הפריטים.

למנהל המכירה הפומבית (הכרוז ) תינתן הסמכות הבלעדית לקבוע מי רשאי להשתתף במכירה הפומבית ו/או מי זכה במכירה ו/או לבטל את המכירה של פריט כלשהו כליל ו/או להוסיף פריט אל המכירה ו/או להעמיד פריט כלשהו למכירה מחדש ו/או להוסיף ו/או להשמיט נתונים ביחס לפריט המוצע למכירה, וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של מנהל המכירה. יתכן וחלק מהמכירות תתנהלנה באופן אוטומטי באמצעות מערכת ביד ספיריט וללא כרוז.

השתתפות במכירה הפומבית מחייבת הרשמה של המשתתף מראש ואישור המשתתף על ידי בית המכירות.

לקראת כל מכירה פומבית יפורסם קטלוג המכירה המלא באתר של בידספיריט ובהמשך גם באתר הבית של בית המכירות www.artcollect.co.il

הקטלוג יכלול את כל המידע הרלוונטי המצוי ברשות בית המכירות אודות הפריטים המוצעים למכירה כפי שנמסרו על ידי המוכרים.

נתוני הפריט נמסרים לצרכי מידע בלבד, ואין לראות בכל נתון ו/או הערכה ו/או תיאור ו/או ייחוס /או בעלים קודמים ו/או ספרות ו/או צילום ו/או כל מידע אחר המופיעים בקטלוג ו/או בחשבונית ו/או בקבלות ו/או שהוצהרו במכירה הפומבית ו/או בתצוגה המוקדמת כמצג ו/או הבטחה מטעם בית המכירות, ואין בהם כדי להטיל חבות ו/או אחריות מכל סוג על בית המכירות ו/או על הפועלים מטעמו.

לפני כל מכירה תתקים תצוגה מוקדמת של היצירות . באחריות הקונה לבדוק בימי התצוגה את התאמת הפריט לצרכיו וטעמו ואת מצבו הפיזי את הפריט. מובהר בזאת , כי במיוחד (אבל לא רק ) במכירות של חפצים , עתיקות , כלי כסף, פורצלנים ועוד , מדובר בפריטים ישנים שבדרך כלל בעלי בלאי מסוים. מצבם של הפריטים הם עניין סובייקטיבי ונתון לפרשנויות שונות על ידי אנשים בעלי טעמים שונים. בית המכירות דואג ליידע כאשר מדובר לדעתו בפגם משמעותי. כמו כן מכיוון שלרוב מדובר בפריטים ישנים , יש להתייחס להערכת בית המכירות לגבי גיל הפרט כהערכה לא מחייבת בלבד. בנוסף לאמור : באם הציור כולל מסגרת , יש לראות במסגרת כבונוס ללא תשלום ואין בית המכירות אחראי למצב המסגרת.

קונה הפריט מסכים כי בעצם קנייתו הוא מאשר כי בדק את מצבו של הפריט טרם מכירתו, ומצא אותו מתאים לצרכיו. בית המכירות אינו אחראי כלפי הקונה בגין מצבו הפיזי של הפריט , שכן מדובר במידה סובייקטיבי ונתון לפרשנויות שונות על ידי אנשים שונים.

דגש מיוחד בנושא אבני חן: בית המכירות אינו מסוגל לבדוק כל אבן לעומק ואינו מסוגל להבדיל בכל מקרה בין אבן טבעית לסינטטית. לכן לדוגמא כאשר מצויין אבן רובי , היא יכולה להיות טבעית או סינטטית. מסיבה זו כמעט כל אבני החן המגיעות למכירה מתחילות במחיר 10$ בלבד. באחריות הלקוח לבדוק בתצוגה המוקדמת את האבנים וכמובן שאין מניעה שיבוא מומחה מטעמו לתצוגה.

במידה והקונה סבור כי קיימת טעות בנתוני הפריט של פריט שנרכש על ידו במכירה הפומבית,עליו להודיע בכתב לבית המכירות על אי ההתאמה תוך 14 יום ממועד המכירה.

היה ויוכח לבית המכירות במהלך תקופת ההשגה כי אכן נפלה טעות בנתוני הפריט, ישיב בית המכירות לקונה את הסכום ששולם כנגד החזרת הפריט אל חזקתו,ולקונה לא תהיינה כל דרישות או תביעות כלפי בית המכירות או מי מטעמו מעבר לכך.

לאחר 14 יום , המכירה תיחשב כסופית ולא תתקבלנה כל תלונות/תביעות נוספות.

המכירה הפומבית תתנהל בדולרים של ארצות הברית. התשלום מהקונים יהיה בשקלים חדשים לפי שער דולר יציג של בנק ישראל הידוע בשעת המכירה הפומבית.

התשלומים לבית המכירות יתבצעו בשקלים חדשים בלבד. תשלומים בדולרים יתקבלו רק באישור של בית המכירות.

התשלומים לבית המכירות יתבצעו במזומן ו/או באמצעות כרטיסי אשראי ו/או באמצעות העברה בנקאית בלבד. בעת תשלום בהמחאה (צ'ק), לבית המכירות שמורה הזכות לעכב את שחרור הפריט/ים לקונה הזוכה בכפוף לפירעון ההמחאה (צ'ק). בית המכירות אינו מקבל כרטיסי אמריקן אקספרס. על תשלום בכרטיסי אשראי חו"ל , תתווסף עמלה של 2%.

מנהל המכירה יכריז את מספרו הסידורי של הקונה שהציע את המחיר הגבוה ביותר עבור כל פריט, זאת מבין המציעים בכתב ו/או באמצעות טלפון ו/או באמצעות האינטרנט. מיד לאחר הכרזת מספרו הסידורי של הזוכה על ידי מנהל המכירה, תיחשב הצעת הקונה כנתקבלה, והפריט שהוצג למכירה יהפוך לקניינו של אותו קונה מציע ההצעה בכפוף לביצוע מלוא התחייבויותיו לתשלום עפ"י הסכם זה.

בית המכירות מתחייב כי מחיר המינימום הוא המחיר ההתחלתי של הפריט וכדוגמא אם יש הצעה אחת בלבד במחיר המינימלי , הפריט ימכר במחיר זה.

הרוכש, בין אם הציע את הצעתו בכתב, בין אם הציע את הצעתו בטלפון ובין אם הציע את הצעתו באמצעות אתר האינטרנט , אם בעבור עצמו ואם בעבור צד שלישי , יהיה אחראי בהתחייבות בלתי חוזרת לקבל את הפריטים ולשלם עבורם.

תשלום עבור היצירה בתוספת עמלת מכירה של 18% לארט קולקט בתוספת מע"מ על חלק העמלה ישולמו במלואם מיד ולא יאוחר מ-5 ימי עסקים מתום המכירה הפומבית. למאחרים לשלם ולשחרר את הפריטים העמלה תעלה ב 5% . במידה והקונה לא ישלם ולא ישחרר את הפריטים שקנה 10 ימי עסקים לאחר המכירה, יחסם אותו קונה לרכישות עתידיות תוך סימונו כלקוח שאינו משלם. מלבד זאת , באם אותו קונה מסר גם פריטים למכירה , ינקה בית המכירות 30% בתוספת מע"מ ממחיר הפטיש של הפריטים שלא נלקחו מתוך הסכום שעליו לשלם ללקוח על הפריטים שמכר.כמו כן יוכל בית המכירות לבטל את המכירה או להציע את הפריט ללקוח שהביד שלו היה מתחת לביד הזוכה. זאת מלבד כל סעד משפטי שבית המכירות ימצא לנכון להפעיל

בית המכירות אינו מבצע משלוחים. במקרים יוצאי דופן ,כאשר יסכים בית המכירות לבצע משלוח , עלות המשלוח , מחיר האריזה וחיוב בגין זמן עבודה יחול על הקונה. מחיר מינימלי למשלוח כלשהו 100 ש"ח.

לבית המכירות זכות לחייב בדמי אחסנה פריטים שלא נלקחו תוך 10 ימים ממועד המכירה בסכום קבוע של 10 ₪ לפריט לכל יום נוסף . בנוסף אנחנו מציינים כי הביטוח תקף עד 10 ימים מיום המכירה ופריטים שלא נלקחו בפרק זמן זה, אינם מבוטחים והמשך אחסונם על אחריות הקונה בלבד.

לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב-יפו, מוקנית סמכות השיפוט היחידה והבלעדית בכל סכסוך הנוגע לעניינים הנובעים ו/או הקשורים לרכישת ו/או למסירת הפריט בין בית המכירות לבין הקונה. כל ההסכמות הקודמות שבין הצדדים – מבוטלות בזה.

כל האמור בהסכם זה בלשון יחיד ואף רבים במשמעו וכן להיפך וכל האמור באדם אף בתאגיד במשמע וכן להיפך

ט.ל.ח

 

 

 

  |    אודות   |    מכירה הבאה   |    מכירות קודמות   |    מכירה מיידית   |    תנאים   |    תנאי השתתפות   |